Regulamin konkursu Lenor

REGULAMIN KONKURSU pt. „Lenor Unstoppables”

(dalej: „Regulamin”)

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Lenor Unstoppables” (dalej zwanego „Konkursem”) jest blog Gosiaboy.com (dalej zwany „Organizatorem”).

1.2. Przyrzekającym nagrody jest Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000139643, NIP 526-02-11-535, kapitał zakładowy w całości wpłacony 4 197 000.00zł (dalej zwany „Przyrzekającym”).

1.3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.4. Regulamin Konkursu zostaje udostępniony na stronie  http://gosiaboy.com/regulamin-konkursu-lenor/ .

1.5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, Przyrzekającego i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

  1. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony za pośrednictwem strony internetowej www.gosiaboy.com, na kontach uczestników. Powiadomienie o konkursie zostanie opublikowane na stronie www.gosiaboy.pl.

2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 22.09.2017r. do 25.09.2017r. i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Konkursu. Zgłoszenia zamieszczone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

2.3 Informacja o zwycięzcach zostanie zamieszczona w komentarzu pod postem konkursowym w terminie nie później niż do dnia 26.09.2017 r.

  1. PRZEBIEG KONKURSU

3.1. Po zalogowaniu się przez Disqus w celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien:

Udzielić w komentarzu pod wskazanym postem konkursowym odpowiedzi na pytanie: Która z 3 stylizacji zainspirowanych wariantami zapachowymi Lenor Unstoppables najbardziej przypadła Ci go gustu i dlaczego?

3.2. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w pkt 3.1 powyżej uważa się za zgłoszenie udziału uczestnika w Konkursie.

3.3. Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, tj., może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu i może wygrać tylko jedną nagrodę.

3.4. Zamieszona odpowiedź nie może być zgłaszana do innych konkursów. Treść odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, jak również nie mogą zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Odpowiedzi konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.

3.5. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

3.6. Komisja, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, wybierze 5 zgłoszeń. Uczestnicy – autorzy komentarzy, które wybierze Komisja, są laureatami Konkursu.

  1. PRAWA AUTORSKIE. DANE OSOBOWE

4.1. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu; (ii) nie narusza ona praw osób trzecich; (iii) przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi, (iv) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.2. Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie odpowiedzi”, w celu przeprowadzenia Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

1) zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych.

4.3. Laureat wyłoniony w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, z chwilą wydania nagrody przenosi na Organizatora, autorskie prawa majątkowe do Pracy, bez ograniczeń terytorialnych, na czas niekreślony na polach eksploatacji wskazanych w pkt 4.2 powyżej oraz:

1) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Pracy;

2) wykorzystanie Pracy i jej fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt; Odpowiedzi (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Odpowiedzi) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt.

4.4. Uczestnik i laureat wyrażają niniejszym zgodę na rozpowszechnianie Pracy bez oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem (nickiem) autora – uczestnika lub laureata.

4.5. Jeżeli w zakresie Odpowiedzi jest utrwalony wizerunek Uczestnika lub wizerunek innych osób, Uczestnik niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora i Przyrzekającego, każdego z osobna, jego wizerunku oraz dysponuje pisemną zgodą osób, których wizerunek przedstawiono w Pracy na jego rozpowszechnianie, bez ograniczeń czasowych, poprzez:

1) rozpowszechnianie wizerunku na wszelkich stronach serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora i Przyrzekającego oraz w serwisach społecznościowych – www.facebook.com; www.instragram.com; www.youtube.com;

2) rozpowszechnianie wizerunku w wydaniach elektronicznych (e-book), mówionych (audio-book) i cyfrowych czasopism, których Organizator jest wydawcą, w tym w wydaniach na platformach mobilnych, w szczególności Apple iOS, Android, Microsoft;

4.6. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm. prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

  1. NAGRODY

5.1. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu jest 5 zestawów produktów Lenor Unstoppables (w skład każdego zestawu wchodzą po jednym opakowaniu Lenor Unstoppables: Bliss, Fresh, Lavish) o wartości 78 zł brutto każda.

5.2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej na stronie  http://gosiaboy.com/regulamin-konkursu-lenor/ nie później niż do dnia 26.09.2017 r.

5.4. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Przyrzekającego pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w wiadomości zwrotnej, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej.

5.5. W przypadku nie odpowiedzenia przez laureata na wiadomość Organizatora lub nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 7 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.

5.6. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia zakończenia Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email: gosia.boy@gmail.com, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Lenor Unstoppables”.

6.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres mailowy, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

6.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

6.4. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.