REGULAMIN KONKURSU CLOCHEE

„Hit kosmetyczny Clochee – zdobądź 3 nawilżające serum!” (dalej „Regulamin”)

§ 1 Definicje

1. Konkurs – prowadzony pod nazwą „Hit kosmetyczny Clochee – zdobądź 3 nawilżające serum!”, którego zasady i warunki określa Regulamin.

2. Organizator – Puer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 29 B, 02-737 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000488744; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł.; NIP: 5213662259; REGON: 146960824;

3. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

4. Strony – Uczestnik i Organizator.

5. Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca warunki, o których mowa w § 3 ust. 5.

6. UODO – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie trzech zwycięzców w konkursie “Hit kosmetyczny Clochee – zdobądź 3 nawilżające serum!!”
2. Konkurs przeprowadzany jest przez Organizatora na blogu www.gosiaboy.com
3. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie: „Jakie według Ciebie powinno być idealne serum do twarzy?”.
4. Odpowiedź na pytanie należy zamieścić pozostawiając komentarz pod wpisem „Koszule damskie Wólczanka – zdobądź 2 bony na zakupy“ na stronie http://gosiaboy.com/2015/04/hit-kosmetyczny-clochee-zdobadz-3-nawilzajace-serum/
5. Aby zostawić komentarz należy zalogować się poprzez portal społecznościowy Facebook lub platformę Disqus
6. Organizator odpowiada za sprawny przebieg i prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.
7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do nieograniczonego kręgu osób.
2. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Polski.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi posiadać urządzenie z dostępem do Internetu oraz posiadać aktywny profil na Facebook’u lub zalogować się na platformie Disqus.
5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych bądź osoby nie posiadające pełnej zdolności prawnej biorą udział w Konkursie za zgodą i akceptacją Regulaminu przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) nie jest pracownikiem ani członkiem rodzin pracownika Organizatora;
c) zamieszkuje na terenie Polski.
d) spełnia inne warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie.
6. Konkurs trwa od 16 kwietnia 2015 r. do 21 kwietnia 2015 r.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie zadania konkursowego, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.
8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz.
9. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone po zakończeniu konkursu, nie później niż w terminie do 23 kwietnia 2015 r. do godziny 23:59 poprzez zamieszczenie na stornie http://gosiaboy.com/2015/04/hit-kosmetyczny-clochee-zdobadz-3-nawilzajace-serum/ listy zwycięzców.
10. Uczestnik zamieszczając Zadanie Konkursowego:
a) potwierdza, że zamieszczone przez niego Zadanie Konkursowe jest oryginalne, dotychczas niepublikowane i nie nagradzane w innych konkursach, oraz jest jego autorstwa oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego w pełnym zakresie, jak również, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z przesłanego Zadania Konkursowego w pełnym zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, dotyczące treści prac konkursowych zgłoszonych w Konkursie, wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich osobistych lub majątkowych,
b) wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych podanych w Konkursie dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. NR101, poz. 926),
c) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją Konkursu zgodnie z Regulaminem,
d) akceptuje Regulaminu w całości i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie
11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za treść Zadania konkursowego Uczestnika Konkursu. Nie dopuszcza się używania w pracy konkursowej treści wulgarnych bądź obraźliwych czy też naruszających prawo polskie bądź niniejszy Regulamin. Użycie treści tego typu powoduje wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie przez Organizatora.
12. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, gdy Uczestnik narusza warunki uczestnictwa w Konkursie lub dokonuje czynności naruszających powszechnie obowiązujące prawo.

§ 4 Przebieg konkursu

1. Uczestnik zamieszcza na stronie http://gosiaboy.com/2015/04/hit-kosmetyczny-clochee-zdobadz-3-nawilzajace-serum/ zadanie konkursowe poprzez dodanie go jako komentarza pod postem „Hit kosmetyczny Clochee – zdobądź 3 nawilżające serum!”.
2. Skuteczne zgłoszenie udziału w Konkursie zostanie potwierdzone poprzez ukazanie się zadania konkursowego Uczestnika na stronie http://gosiaboy.com/2015/04/hit-kosmetyczny-clochee-zdobadz-3-nawilzajace-serum/ w komentarzu pod postem „Hit kosmetyczny Clochee – zdobądź 3 nawilżające serum!”.
3. Jury, w którego skład wchodzi przedstawiciel Organizatora, wyłoni 3 zwycięzców, których zadania konkursowe będą najciekawsze, najbardziej oryginalne i inspirujące w jego ocenie. Decyzja o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie podane zgodnie z § 4 ust. 9 Regulaminu.
5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwał Organizator.

§ 5 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są 3 kosmetyki firmy Clochee.
2. Nagrody nie podlegają wymianie lub zamianie na inną lub na ekwiwalent pieniężny. Laureaci nagrody nie mogą przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
3. Nagrody wysyłane są tylko na terenie Polski.
4. Laureaci nagrody zobowiązani są w terminie 7 dni od zamieszczenia na stronie www.gosiaboy.com listy laureatów do przesłania danych niezbędnych do wydania nagrody Uczestnikowi, tj. imienia i nazwiska, adresu na jaki ma zostać wysłana nagroda, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego. Organizator może zwrócić się o podanie dodatkowych danych. Dodatkowo, w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, laureat nagrody jest zobowiązany do przesłania zgody na udział Uczestnika w Konkursie i akceptacją Regulaminu przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Uczestnika zawierające dane Uczestnika oraz przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Dane, o których mowa powyżej należy przesłać na adres e-mail: gosia.boy@gmail.com
5. W przypadku niedochowania terminu lub podania nieprawdziwych danych Organizator może skontaktować się z Uczestnikiem. Po bezskutecznym kontakcie lub przekazaniu danych niepełnych albo nieprawdziwych świadczenie uważa się za niemożliwe, dotychczasowy laureat nagrody traci prawo do nagrody zaś jury wybiera nowego laureata.
6. Nagroda, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora od laureata nagrody informacji, o których mowa w ust. 4.
7. Wszelkie koszty z tytułu otrzymania nagrody, związane z przyznaniem nagród ponosi Organizator.
8. W przypadku, gdy laureatem nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi wybranemu przez jury.
9. Laureatowi nagrody przysługuje prawo zgłoszenie reklamacji, które powinno zawierać informacje umożliwiające Organizatorowi jej rozpatrzenie, takie jak: dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz nazwę użytkownika na Facebook’u), wskazanie przyczyn reklamacji.

§ 6 Dane osobowe

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu może uniemożliwić udział w Konkursie.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator.
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, w tym przekazania nagrody oraz innych związanych z wykonaniem obowiązków Organizatora związanych z prowadzeniem Konkursu. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu Konkursu.
3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z Konkursem.
4. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: UODO, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje dotyczące uczestnictwa w Konkursie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
2. Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres Organizatora. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Uczestnika,
b) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Uczestnika,
c) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora poprawnie złożonej reklamacji.
4. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się pod adresem e-mail gosia.boy@gmail.com
4. Niniejszy Regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie http://gosiaboy.com/regulamin-konkursu-clochee/
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 16 kwietnia 2015 r.